Aineisto- ja avainsanaohjatut testiautomaatiojärjestelmät

Tämä on diplomityön tiivistelmä. Lataa koko työ englanniksi täältä.

Ohjelmistojärjestelmien merkityksen sekä laatuvaatimusten kasvaminen aiheuttaa paineita ohjelmistojen testaukselle. Testaajien määrän lisääminen tai testausajan pident äminen ei ole loputtomasti mahdollista, pikemminkin resursseja halutaan vähentää. Yksi houkutteleva ratkaisu on testauksen automatisointi eli osan testaustyön antaminen tietokoneiden hoidettavaksi. Erilaisia tapoja testauksen automatisointiin on lukuisia ja ne toimivat eri tavoin erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Tämä diplomityö käsittelee tarkemmin vain yhtä lähestymistapaa, laajoja automaatiojärjestelmiä testien automaattiseen suorittamiseen ja raportoimiseen, mutta myös muut tavat ovat tärkeitä.

Testiautomaatiojärjestelmien käsittely aloitetaan määrittelemällä niille korkean tason vaatimukset. Tärkeimmiksi vaatimuksiksi todetaan helppokäyttöisyys, ylläpidettävyys sekä tietenkin kyky automaattisesti suorittaa testejä ja raportoida niiden tulokset. Näiden vaatimusten kautta päästään tarkempiin vaatimuksiin ja todetaan mm. että aineisto-ohjattu (data-driven) ja avainsanaohjattu (keyword-driven) testaustekniikka ovat edellytyksiä sekä helppokäyttöisyydelle että ylläpidettävyydelle.

Seuraavaksi työssä suunnitellaan määritellyt vaatimukset toteuttava testiautomaatioj ärjestelmä. Järjestelmän toimintaa sekä sen pohjana olleita vaatimuksia testataan pilotissa, jossa toteutetaan sekä prototyyppi itse järjestelmästä että automatisoituja testejä erilaisille ohjelmistoille. Pilotin tuloksien perusteella suunnitellun automaatioj ärjestelmän voidaan todeta olevan pääperiaatteiltaan toimiva. Lisäksi kokemusten perusteella järjestelmään sekä alkuperäisiin vaatimuksiin esitetään joitain muutoksia. Mielenkiintoisin löydös on se että kaikki aineisto-ohjatut testit voidaan toteuttaa käyttäen ainoastaan avainsanaohjattua lähestymistapaa.